Regulamin sprzedaży biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA MECZE KLUBU SPORTOWEGO ZAKSA STRZELCE OPOLSKIE

Definicje

 1. Organizator – Stowarzyszenie ZAKSA-Strzelce Opolskie z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Kozielskiej 34 , 47-100 Strzelce Opolskie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000714455, NIP: 7561983216, REGON: 369276302;
 2. Hala – oznacza halę przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kozielskiej 34 i/lub inne obiekty sportowe na których swoje mecze będzie rozgrywać drużyna ZAKSA Strzelce Opolskie;
 3. Bilet – oznacza bilet na pojedynczy mecz ZAKSY Strzelce Opolskie, rozgrywany w roli gospodarza w rozgrywkach w sezonie 2019/2020;
 4. Karnet – oznacza bilet sezonowy na mecze ZAKSY Strzelce Opolskie, rozgrywany w roli gospodarza w sezonie 2019/2020 we wszystkich rozgrywkach 1. Ligi Mężczyzn (łącznie z fazą play-off i Pucharem Polski);
 5. Kupujący – oznacza osobę zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu lub Karnetu;
 6. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 7. Klub – oznacza ZAKSĘ Strzelce Opolskie, drużyna piłki siatkowej mężczyzn prowadzona przez Stowarzyszenie ZAKSA-Strzelce Opolskie
 8. Punkt Sprzedaży Biletów – miejsce, w którym można zakupić Bilety i Karnety, zlokalizowane na terenie Hali.
 9. Regulamin Hali – oznacza regulamin Hali, w której odbywa się dany mecz
 10. Regulamin Imprezy Masowej – oznacza regulamin imprezy masowej dostępny na stronie internetowej www.zaksastrzelce.pl

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów i Karnetów prowadzona jest przez Organizatora.
 2. Sprzedaż Biletów i Karnetów prowadzona jest bezpośrednio, w Punkcie Sprzedaży Biletów w siedzibie Organizatora.
 3. Przez dokonanie zakupu Biletu i/lub Karnetu kupujący akceptuje niniejszy Regulamin oraz Regulamin Hali i Regulamin Imprezy Masowej.
 4. Organizator prowadzi sprzedaż Biletów i karnetów na mecze w terminach określonych w odrębnych informacjach prezentowanych na stronie internetowej www.zaksastrzelce.pl oraz na innych oficjalnych kontach klubu w mediach społecznościowych klubu.
 5. Organizator zastrzega, iż terminy meczów mogą ulec zmianom na żądanie Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej SA, lub PZPS za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Ceny biletów Biletów i Karnetów umieszczane na stronie internetowej klubu oraz na innych oficjalnych kontach klubu w mediach społecznościowych zawierają podatek VAT. Ceny Biletów i Karnetów mogą ulec zmianie.
 7. Bilet bądź Karnet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny.
 8. Zakazuje się kopiowania lub przerabiania oryginalnych Biletów i Karnetów.
 9. Organizator definiuje dwa podstawowe typy Biletów i Karnetów:
  a) ulgowe – dla młodzieży szkolnej, która w momencie nabywania Biletu lub Karnetu ma ukończony 6. rok życia a nie ukończyła jeszcze 26. roku życia (w momencie zakupu należy posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną, studencką lub doktorancką); emerytów i rencistów, którzy w dniu meczu maja ukończony 60. rok życia;
  b) normalne – dla pozostałych
 10. Organizator może wprowadzić inne zniżki na Bilety i Karnety, np. grupowe, okolicznościowe i inne.
 11. Dzieci, które w dniu meczu nie ukończyły 6 lat, uprawnione są do wejścia do Hali za darmo, z zastrzeżeniem, że dziecko takie zajmuje miejsce na kolanach swojego opiekuna, zaś jego wejście do Hali możliwe jest wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 12. Osoby, które nie ukończyły 13 lat, mogą uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Organizatora wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego.
 13. Osoby niepełnosprawne o wszystkich stopniach niepełnosprawności wraz z opiekunem mają darmowy wstęp na mecze Klubu. W celu odebrania wejściówki dla osoby niepełnosprawnej i opiekuna należy kontaktować się mailowo: biuro@zaksastrzelce.pl lub zgłosić się osobiście w siedzibie Organizatora.

§ 2
Zakup Biletów i Karnetów

 1. Bilety i Karnety można kupić w Punkcie Sprzedaży Biletów w siedzibie Organizatora. Punkt Sprzedaży Biletów czynny jest w dniu każdego meczu na godzinę przed jego rozpoczęciem. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian godzin otwarcia Punktu Sprzedaży Biletów. W celu kupna Biletów i Karnetów w innym terminie prosimy o kontakt mailowy: biuro@zaksastrzelce.pl
 2. Umowa sprzedaży Biletu bądź Karnetu zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty i otrzymania przez Kupującego Biletu bądź Karnetu.
 3. Forma płatności dostępna w Punkcie Sprzedaży Biletów: płatność gotówką lub płatność kartami płatniczymi. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego braku możliwości dokonywania płatności kartami płatniczymi z powodów niezależnych od Organizatora.
 4. Bilet uprawnia do zajęcia miejsca wskazanego na jego blankiecie sektora, rzędu i miejsca w Hali.
 5. Karnet uprawnia do zajęcia dowolnego miejsca w sektorach: B i C, z wyłączeniem miejsc oznaczonych znakiem „VIP”.

§ 3
Zwroty Biletów i Karnetów

 1. Nabywca Biletu i Karnetu ma prawo zwrotu do zwrotu Biletu i Karnetu wyłącznie na zasadach określonych w tym paragrafie.
 2. Zwrot Biletu bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 7 dni zaczynając od dnia zakupu biletu, jednak nie później niż w dzień poprzedzający dzień Meczu, na który obowiązuje.
 3. Zwrot Karnetu bez podania przyczyny jest możliwy w ciągu 7 dni zaczynając od dnia zakupu Karnetu, jednak nie później niż w dzień poprzedzający pierwszy Mecz, na który obowiązuje.
 4. Warunkiem dokonania zwrotu Biletu i Karnetu jest posiadanie paragonu fiskalnego.
 5. Zwrot ceny Biletu i Karnetu następuje wyłącznie w formie identycznie do tej, w jakiej dokonano płatności.
 6. Bilet zakupiony na Mecz, którego termin lub miejsce rozegrania zostało zmienione, zachowuje swoją ważność i uprawnia do uczestnictwa w Meczu wskazanym przez Klub miejscu lub terminie. W przypadku uczestnictwa w Meczu w zmienionym terminie lub miejscu Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny za Bilet.
 7. Nabywcy Biletu nie przysługuje roszczenie z tytułu braku możliwości uczestnictwa w Meczu objętym Biletem, jeżeli nastąpiło to w wyniku nieprzestrzegania przez nabywcę regulaminów.
 8. Klub umieści na swojej stronie internetowej informacje o odwołaniu Meczu, w tym o zmianie terminu lub miejsca rozegrania Meczu oraz możliwości dokonania zwrotu Biletów na Mecz.
 9. W przypadku odwołania Meczu zakup biletów uznaje się za unieważniony. Klub zwraca w całości należność uiszczoną za bilety.

§ 4
Postanowienia końcowe

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu Klub będzie ogłaszać na swojej stornie internetowej www.zaksastrzelce.pl. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw osób, które dokonały już zakupu Biletów i Karnetów.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.zaksastrzelce.pl.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 23 sierpnia 2019 r.